ציורי פרשת השבוע


בדף בצביעה לפרשת השבוע בראשית, ניתן לראות ולצבוע את כל אחד מהנושאים של בריאת העולם לפי היום שנברא,
באיור רואים את האור והחושך,את היום והלילה,  את בריאת השמש והירח השמים והארץ, החיות ובני האדם, צביעה נעימה

Parsha coloring page at the beginning , you can see and paint all of the issues of the creation of the world by now created , Figure see the light and dark , day and night , the creation of the sun and moon in the sky and the earth , animals and humans , a pleasant coloring
 
דף צביעה לפרשת  נח ניתן לצבוע את תיבת נח, וכן מה היה בכל קומה בתיבה של נח,
לפי מה שמשתקף באיור של יחיאל אופנר

Coloring page Noah can paint the Noah's Ark , and what was on each floor of the resting box , According to what is reflected in Figure Yehiel Offner
דף צביעה מאת יחיאל אופנר על פרשת לך לך, בציור רואים את אברהם מחביא את שרה אשתו בתיבה מפני המכס המצרי,
כמו כן בציור נראים רועי אברהם רבים עם רועי לוט על שטחי המרעה

Coloring Yehiel Ofner on Lech Lecha , drawing see Abraham hid the box from his wife Sara Egyptian customs , Also drawing Roy Abraham seen many with Roy Lots for grazing land

בעמוד זה ניתן להוריד ולהדפיס את כל פרשיות התורה, לפי  פרשת השבוע,
לצביעה ועבודה עם התלמידים,
הציור מקיף את רוב נושאי הפרשה או הנושא העיקרי של הפרשה לזיכוי הרבים,
מאת הצייר יחיאל אופנר

Weekly Torah Parsha coloring pages for kids of all Torah

בציור צביעה לפרשת וירא, נראה אברהם מחכה לאורחים, למרות שלפני שלושה ימים עשה ברית מילה,
באיור נראים שלושה מלאכים מחופשים לבני אדם, המגיעים להתארח אצל אברהם אבינו,
כמו כן רואים בציור את סדום נחרבת ואשת לוט הופכת נציב מלח.

Painting coloring Vayeira , looks Abraham awaits guests , although he did three days before circumcision , Figure shows three angels disguised as humans , who come to stay with Abraham , Also see the painting destroyed Sodom and Lot's wife turns into a pillar of salt .
דף צביעה לפרשת חיי שרה. אברהם קונה את מערת המכפלה מאת עפרון החיתי בארבע מאות שקל כסף ,
בציור נראה ברקע מערת המכפלה בה נקברו אברהם שרה יעקב רחל לאה והשפחות,

Coloring Sarah 's life affair . Abraham bought the Cave of Machpelah from Ephron the Hittite four hundred shekels of silver , Painting in the background cave of Machpelah which Abraham buried Sarah Jacob , Rachel , Leah and families ,
ציור לצביעה על פרשת תולדות,
בציור מאת המאייר יחיאל אופנר נראה יעקב מביא לאביו יצחק מאכלים ,
בציור נראה יעקב לבוש בבגדי החמודות של עשיו ועל גופו עורות עיזים, כדי שאם ימששו אביו ירגיש שהוא שעיר כעשיו אחיו

Drawing on case history of painting , Painting by illustrator Yechiel Yaakov brings Ofner looks to his father Isaac foods , The painting shows Jacob dressed in their finery of Esau and his goat , so that if he touches his father would feel hairy Esau his brother

ציור לפרשת ויצא  של חלום יעקוב אבינו,  סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, ריב האבנים שרצו להיות תחת ראש הצדיק, דף צביעה לתלמידים


Drawing affair and out of the dream of the patriarch Jacob , a ladder set upon the earth , and his head reaches to the heavens , Reeve stones who wanted to be under the head of the righteous , students coloring page
 

בדף צביעה לתלמידים על פרשת וישלח נראה המאבק של יעקב והמלאך,
פגישת יעקב ועשיו אחיו ליד מעבר יבקStudents paint on the case and sends it seems the struggle of Jacob and the Angel , Meeting of Jacob and Esau his brother near the Lubeck
 

דף צביעה לפרשת ויגש .בציור רואים את יוסף ואחיו בעת בה יוסף מלך מצרים מתוודע לאחיו,
ברקע האיור רואים את הארמן ועבדי פרעה . כמו כן בציור רואים את יוסף בוכה על צווארי אחיו בנימין בגלל שתי בתי המקדש שיהיו בחלקם,
ברקע הציור לצביעה יש את ארץ גושן הטובה למרעה הצאן עבור בני יעקב


Coloring Vayigash .btzior see Joseph and his brother Joseph when her brother introduced to the king of Egypt , Background illustration see Harman and Pharaoh's servants . Also drawing see Joseph crying on my neck brother Benjamin because the two Temples will be some , Background painting painting the land of Goshen has a good herding for their Ya'akov

בציור לתלמידים לצביעה על פרשת וישב , נראה יוסף חולם את חלומותיו , החלום הראשון והנה אנחנו מאלמים אלומות בשדה,
והנה קמה אלומתי וכל האלומות שלכם משתחוות לאלומתי, החלום השני והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי,
בציור מאת הצייר יחיאל אופנר ,  רואים גם את יוסף בבור לאחר שהושלך לשם ע"י אחיו שכעסו עליו, 

Drawing students voted on Vayeshev , it seems Joseph dreams his dreams , the first dream , and here we were binding sheaves in the field, And there stood alum and all your sheaves sheaves bow , the second dream and here the sun and the moon and eleven stars bowing down before me , Painting by the artist Yehiel Ofner , see also the Joseph hole after thrown there by his brother who were angry at him ,
דף צביעה לפרשת מקץ. בפרשת מקץ מסופר על חלומותיו של מלך פרעה, כפי הנראה בציור חלום הראשון , והנה מן היאור עולות שבע פרות רזות הבולעות את שבע הפרות השמנות, ובכל זאת נשארות רזות, החלום השני ,
שבע שיבולים רזות ודקות שדופות קדים בולעות את שבע השבולים המלאות ונשארות שדופות.    צביעה נעימה לתלמידים

After a fork coloring page . After the affair told King Pharaoh 's dreams , apparently drawing the first dream , and here the river are seven thin cows devouring seven fat cows and yet remain thin , the second dream , Seven thin ears of grain , thin -thin bow swallow the seven Hsbolim full and remain blighted . Students pleasant coloring
ציור לפרשת ויחי של יעקב המברך את שני נכדיו, אפרים ומנשה בני יוסף במצרים, כמו"כ רואים את שבט זבולון המתגוררים על חוף הים עם אוניותיהם בשל עסקיהם,  "זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות"
Painting and lived fork of Jacob blesses his two grandsons , Ephraim and Manasseh son of Joseph in Egypt , Cmo"c see the Zebulun tribe living on the beach with their ships due to their business , " Zebulun shall dwell by the seashore , ships and ashore "

דף צביעה לפרשת שמות. פרשת שמות

כל הבן היולד היאורה תשליכהו,בתיה בת פרעה וכו'

Coloring fork names . Parshat Shemot Each Note Tslicho gives birth son , Pharaoh's daughter Batya , etc.

 ציור צביעה לפרשת וארא. המכות שהכה אלוקים את המצרים, דם מכת צפרדע,  מכת כינים , מכת ערוב ומכת דבר ומכת שחין


Drawing Painting Va'era . God blows struck the Egyptians , Blood plague of frogs , lice infestations , wild beasts and plague plague and plague of boils
 

ציור לפרשת בא.  של חלק מעשרת המכות שהכה ה' את המצרים. ארבה חושך ובכורות

Drawing affair came . Some of the ten plagues that struck Thursday the Egyptians . Locusts darkness and premieres
 
ציור פרשת בשלח. לצביעה על קריעת ים סוף. בני ישראל חוצים את ים סוף והמצרים טבעו עם סוסיהם ורכושם,
ברקע הציור נראים הפרמידות במצרים

Drawing BeShalach . Paint on the Red Sea . The children of Israel crossing the Red Sea and the Egyptians drowned with their horses and their property , Background painting seen the pyramids in Egypt
ציור לפרשת יתרו רישום בעט, בציור נראה יתרו חותנו של משה מיעץ לו למנות שרי עשרות מאות ואלפים, שישפטו את העם,
וכל דבר גדול יביאו אליו.

Parashat Yitro drawing pen drawing , painting seems to Jethro his father in law of Moses advised him to appoint ministers of tens of hundreds and thousands , judged the people , And anything larger would bring him .
ציור לפרשת משפטים.  בו רואים את החמור רובץ תחת משאו, בציור ניתן לצבוע את כל החפצים על גבי החמור ,
וניתן לראות את החבר בא לעזור לחברו להרים את החמור, (אהבת ישראל)
בציור מצויר גם את העבד הנרצע על ידי אדונו ליד מפתן הדלת.

Drawing affair sentences . Showing a donkey lying under its burden , the painting can paint all the objects on the donkey , And you can see the guys come to help his friend to pick up his donkey ( Love of Israel ) The painting is painted by the slave master at the doorstep
דף צביעה לפרשת תרומה. ציור רישום של כלי המשכן, שולחן הפנים , המזבח הכבש והכרובים מעל ארון העדות, לציור וצביעה לתלמידים להפנמת הפרשה

Coloring donation affair . Painting registration of vessels , interior table , the altar ramp and the cherubs above the ark of the Testimony , drawing and painting students internalize the provision
ציור צביעה לפרשת תצווה. בגדי המשכן ברישום עט. המכנסים האפוד האבנט, המצנפת והחושן. לצביעה עם הילדים והתלמידים והמחשת בגדי הכהן

Drawing Painting Tetzaveh . Clothing Tabernacle pen drawing . Vest trousers sash , headdress and breastplate . Painting with children and students to illustrate the priest 's clothing
ציור לצביעה פרשת כי תשא.  בו רואים את שבירת הלוחות ע"י משה רבינו, כמו"כ אפשר לראות בציור הצביעה הזה את העגל שנוצר על ידי השלכת התכשיטים לאש

Drawing Painting Ki Tisa . Which see the breaking of the tablets by Moses , Cmo"c painting can be seen that the calf voted generated by the jewelery casting fire

 ציור לפרשת ויקהל פקודי לצביעה לילדים. בני ישראל נראים בציור מבאים כלי זהב וכסף לצורך הקמת המשכן וכליו


Drawing affair and assembled numbered painting for children . The children of Israel look like the following picture gold and silver vessels for the construction of the Mishkan and its furnishings

דף צביעה לפרשת פקודי. מאת האמן יחיאל אופנר.  yechiel offner ציור בו נראה בצלאל בן ה13 בונה את כלי המשכן והאפוד עם אבני החושן.

Coloring Pekudei . By artist Yehiel Offner . yechiel offner drawing it seems the 13 -year-old Bezalel building the vessels and vest with Breastplate Stones .
ציור לצביעה פרשת ויקרא,  בו רואים את פעולות הכהן בעת הקרבת הקרבנות, כגון הדחה , סמיכה. שחיטה. הזאה. הנפה וכו'

Drawing Painting Vayikra , which see the priest acts during sacrifices , such as deposition , thick . slaughter. sprinkling. County , etc.
 
דף צביעה לפרשת צו. ציור של הבאת קרבן לבית המקדש, וכן ציור אישה מולחת ומדיחה את הבשר להוצאת הדם, האסור על פי התורה באכילה.

Coloring an affair . Painting of bringing a sacrifice to the Temple , as well as painting and washing woman sends the meat to remove the blood , which is prohibited by the Torah eating
דף צביעה לפרשת שמיני. בציור פרשת שמיני. נראים נדב ואביהו בני אהרון, והאש מהקטורת, כמו"כ נראים סמני הטהרה בבהמות המפריסות פרסה ומעלות גרה, וכשכשים וסנפירים בדגים.

Coloring Shemini . Painting Shemini . Nadav and Avihu seen the sons of Aaron , and the fire vector Cmo"c visible signs of purity animals Humphreys turn and cud , and roots are and finned fish .
דף צביעה לפרשת תזריע. ניתן להשתמש בדף ציור לצביעה זה גם לפרשת מצורע -   או לתזריע מצורע (כשהפרשה מחוברת)

בציור-יהודי עם נגע צרעת, מראה לכהן את
 הנגע, ומביא את התולעת, מים חיים, עץ ארז  ציפורים ואזוב.
כמו כן נראה המצורע המסוגר, וכן נגעי הבית וכו'

Coloring page Tazria affair . You can use this painting drawing page also metzora - or Tazria leper ( when a provision is attached) Jewish painting with leprosy , the priest sees the plague , and brings the worm , water, animals, birds and cedar wood and moss . It also seems leper enclosed , and home pests etc.

ציור לפרשת מצורע,  בו נראה הכהן שובר בית, שיש בו צרעת על הקיר. בני הבית מוצאים את כל החפצים מהבית,

לטהרה מביאים, תולעת שני, עץ ארז, אזוב, ציפורים, מים חיים.

Drawing metzora , it seems the priest voucher that has leprosy on the wall . Family members find their belongings from the house , Bringing purity , scarlet , cedar , moss , birds , fresh water

 

ציור לפרשת אחרי מות קדושים, השעיר לעזאזל ביום כיפור, בפרשת קדושים ציור איסור אכילת פירות עורלה,
עץ פרי שטרם מלאו לו שלוש שנים, אסור באכילה, ניתן להשתמש בציור לפרשיות, אחרי מות, או קדושים.


Drawing affair martyrology , the scapegoat on Yom Kippur holy affair drawing prohibition against eating fruit foreskin , Fruit tree under the age of three years , must not eat , you can use a drawing affairs after death , or holy .

דף צביעה לפרשת אמור. בציור צביעה לפרשת אמור, נראים הקוצרים את העומר במוצאי חג הפסח,
יורדים לשדה עם שלוש קופות ושלושה מגלים, ושואלים את העם,
האקצור?  בקופה זו?  במגל זה?  כך שלוש פעמים.

Coloring supposed affair . Painting painting supposed affair , look harvesters Omar end of Passover , Down to the field with three funds and three sickles, and ask the people , Haktzor ? This fund ? Magal it ? So three times .
דף צביעה לפרשת בהר. ציור בו נראה האב ובנו לומדים תורה על רקע השדה ההפקר בשנת השמיטה בו אסורה עבודת האדמה,
האכר הפקיר את שדותיו לפי צווי התורה, "ובשביעית תשמטנה", כלי העבודה פזורים ללא שימוש בשטח השדה השובתת.

Coloring fork mount. Painting it seems Father and son studying Torah on the background field Sabbatical waste is prohibited in work on the land , The farmer abandoned his fields by orders of the Torah , " and seventh Tsmtnh " tools scattered unused field area strikers
דף צביעה לפרשת בחוקותי. ציור מעשר בהמה , בציור נראה היהודי מסמן עם צבע אדום כל בהמה עשירית עבור מעשר לכהן,


Coloring Bechukotai . Painting than a beast , It portrays a red color signifies a tenth of all animals for ten to serve ,
דף צביעה לפרשת במדבר

. ציור מאת הצייר אומן- יחיאל אופנר- לצביעה על פרשת השבוע במדבר,
בציור נראים אוהלי השבטים עם דגלי השבטים, על כל דגל היה ציור של סמל השבט ,
כגון על דגלם של שבט יהודה היה ציור של אריה, על דגל מחנה נפתלי היתה מצויירת איילה,
דן נחש,
כל שבט לפי הפסוק בו ברכו יעקב אבינו,
במרכז האיור נראים המשכן וכליו, המשכן היה במרכז המחנה וכל שאר אוהלי השבטים מסביב,
צביעה נעימה, ועבודה פוריה ומהנה

Coloring fork names . Painting by artist Aomn- Yehiel Aofnr- painting on the weekly Torah portion in the desert , Painting look tents tribal tribes with flags , each flag was a symbol of the tribe painting , Such as the flag of the tribe of Judah was a drawing of a lion , the standard of the camp was painted Ayala Naphtali , Dan Snake , Each tribe by verse in his knee Jacob , The center visible figure Tabernacle and its vessels , the Tabernacle was the center of the camp and the rest of the tribes around the tents , Painting a pleasant and fruitful work and fun
דף צביעה לפרשת נשא. במסגרת ציורי צביעה על כל פרשיות התורה,לזיכוי הרבים,ציור לצביעה על פרשת שבוע "נשא"

בציור נראה נזיר שאסור בשתית יין, או כל דבר הקשור לענבים וכדומה,
מביא את קרבנו לאחר תום תקופת הנזירות.כמו כן בציור נראה הנזיר עם שער ארוך,
משום שלנזיר אסור להסתפר עד תום תקופת הנזירות, כפי שנדר.

Coloring Naso . As part of painting murals on all portions of the Torah , many crediting , drawing painting the story of the week " carried " The drawing shows a monk should not 'd drunk , or anything related to grapes and the like , Brings his offering following the expiration of Hnzirot.cmo easel seems monk with long hair , Because the nuns must not get a haircut until the end of the nuns , as vowed .

דף צביעה לפרשת בהעלותך.  בפרשת השבוע  "בהעלותך"  מדובר בין שלל הנושאים בפרשה, בפרשת המן שירד מן השמים,
בני ישראל ניזונו מה"מן" בעת שהותם במדבר, 
אחד הניסים ב"מן" שהיה אפשר לחוש את טעמו של כל מאכל שבחרת ב"מן".  
כמו כן בשבת לא היה יורד מן.  ביום שישי ירדה מנה כפולה עבור השבת,
בציור המן מאת יחיאל אופנר,  נראה המן פזור על פני השדות עומר לגולגולת,
לחם משנה (כפול לחם)  לכבוד שבת הנהוג כיום זכר למנת המן הכפולה שירד לכבוד שבת.

צביעה נעימה ועבודה פוריה בדף הצביעה לפרשת בהעלותך

דף צביעה לפרשת שלח. פרשת שלח מדברת אודות המרגלים שנשלחו על ידי משה רבינו לארץ ישראל , לראות הטובה הארץ וכו'

המרגלים שבו כשנושאים פירות ענקיים ומפחידים ,
בציור נראים הענקיים מחברון , שהמרגלים נדמו בעיניהם כנמלות קטנות
Send a fork coloring page. Shelach talking about the spies sent by Moses to Israel in Israel, see the good land, etc.


Spies that when issues of huge and scary fruit,
Hebron painting seem huge, they were circumcised seemed spies small


Pleasant coloring

ציור לצביעה על פרשת קורח. בציור נראית האדמה פותחת את פיה , ובולעת את קרח ועדתו , שיצאו נגד משה רבינו.
כמו כן נראים המטות, של כל שתים עשרה שבטי ישראל ומטה אהרון פורח ומוציא שקדים,
כהוכחה שה' בחר בשבט לוי לכהן בקודש. צביעה נעימה ופוריה בהפנמת התורה על ידי צביעה והמחשה.

Drawing for painting the story of Korach. The painting depicts the earth opened her mouth, and swallow Korach, who opposed Moses.
Also look Chiefs, of all the twelve tribes of Israel, and Aaron's rod and takes almond blossoms,
As proof that God chose the tribe of Levi to serve the Holy. Painting a pleasant and fruitful internalizing the Torah by painting and illustration
 

דף צביעה לפרשת חוקת.  בציור של פרשת חוקת, מתאר המאייר יחיאל אופנר, את נחש הנחושת שנתלה על גבי העמוד
וכל מי שהוכש מנחש רץ והסתכל על הנחש ומיד היה מתרפא,
משום שכוון את לבו לאבינו שבשמים.
בציור הממחיש לפרשת השבוע, רואים גם את כל סממני טהרת הטמא, אפר פרה אדומה ,אזוב , עץ ארז,תולעת שני 

Coloring affair Constitution. Painting of Chukas, describes the artist Yehiel Ofner, the bronze serpent hung on to top
And anyone bitten guessing ran and looked at the snake and immediately was healed,
Because it was aimed at the heart our Heavenly Father.
Painting illustrating Parsha, see also the symbols of purity impure ash red heifer, moss, cedar wood, scarlet
באיור על פרשת השבוע בלק, מאת הצייר יחיאל אופנר , נראה בלעם הרשע על האתון,
מלאך אלוקים מפריע לאתון בדרכה, בלעם אינו רואה את המלאך ומכה את האתון מכות נמרצות , על כך שהיא לחצה את רגליו אל הקיר,
לאחר מכן האתון פותחת את פיה ומדברת אל בלעם , ושואלת אותו ,
מדוע הכתני? 
ואז רואה גם בלעם את המלאך, מאחורי נביא הגויים בלעם ,
נראה ברישום עט גם בלק מלך מואב, שהזמין את בלעם לקלל את עם ישראל, אך לבסוף ברכם.

צביעה נעימה למורים ולתלמידים ושבת שלום ומבורך
Note on the Parsha Balak, from the artist Yehiel Ofner, looks wicked Balaam to the donkey,
Angel of God interferes with donkey on the way, Balaam did not see the angel and beat the ass beaten, that she pressed up against the wall,
Then the donkey opens her mouth and speaks to Balaam and asked him,
Why Hctni?
Then Balaam also see the angel behind the gentile prophet Balaam,
It seems also drawing pen Black king of Moab, he ordered Balaam to curse the people of Israel, but finally Ridge.
Pleasant coloring teachers and students and Shabbat Shalom and welcome

בציור מאת יחיאל אופנר, על פרשת פנחס, מתואר הקטע בו פנחם בן אלעזר הכהן מסר את נפשו,
לבער החוטאים במחנה ישראל, ברקע האיור נראים בני ישראל ההמומים מהאומץ של פנחס (הוא אליהו הנביא)

דף צביעה לפרשת מטות. בפרשת  מטות מדובר אודות, אדם הנודר נדר חייב לקיים את אשר הוציא מפיו,
יש אפשרות להתיר את הנדר על ידי חכם מומחה, להתרת נדרים,
 או ע"י בית דין של שלושה אנשים, באיור נראה אדם מגיע לבית הדין, לבקש התרה על נדרו.

כמו כן בציור של יחיאל אופנר, רואים אב עם בתו שנדרה נדר, האב יכול להתיר את נדרה,
אם הוא מתנגד לנדר.

צביעה נעימה בדף הצביעה  ועבודה

דף צביעה לפרשת מסעי.  בפרשת מסעי מדברת התורה על ערי מקלט , אשר לשם ינוס כל מי שרוצח בשוגג (בלי כוונה)
בציור נראה אדם שנפל מהסולם על חברו בלא כוונה, וכתוצאה מכך חברו נהרג,
גואל הדם נראה באיור רודף אחרי הרוצח בכדי לנקום את דם קרוב משפחתו, אך הרוצח נמלט לעיר מקלט ,
כפי הנראה ברישום לפרשת מסעי, ניתן לראות בציור על התורה את אמהות הכהנים מביאות אוכל לרוצחים השוהים בערי מקלט,
משום שאם מת הכהן גדול ,משתחררים כל הרוצחים מערי המקלט,
האמהות אינן רוצות שהשוהים יתפללו על בניהם שימותו, לכן דואגות שיחושו בטוב בעת שהותם שם.

לגואל הדם אסור להרוג את השוהה בעיר מקלט, אלא רק רק אם יצא משטח השיפוט של העיר מקלט,

צביעה נעימה למורים ולתלמידים שבת שלום.

דף צביעה לפרשת ואתחנן. פרשת ואתחנן ניתן לראות בציור רישום עט, את משה רבינו רואה את ארץ ישראל ,
אך אינו יכול להכנס אל הארץ, כפי צווי השם. 
באיור רואים גם ילד המכבד את אביו ומגיש לו שתיה,
כפי הכתוב בפסוק  "כבד את אביך ואת אמך,  למען יאריכון ימיך"

Coloring affair and beg. Parashat Ki Tissa Registration can be seen in a pen, the Moses saw the Land of Israel,
But can not enter the country, as orders for the name.
Figure see a child who respects his father and serving him drinks,
As written in verse, "Honor your father and your mother, that your days for the sake Iaricon"

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "דברים"

דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "ואתחנן"

דף צביעה לפרשת עקב
דף צביעה לפרשת ראה.  בציור על פרשת "ראה" נראים שתי ההרים, הר גריזים והר עיבל,
הברכה למקימי התורה נאמרה בהר גריזים,
והקללה להולכים נגד התורה נאמרה בהר עיבל,
צביעה נעימה בדף הצביעה.

See affair coloring page. Drawing on the case "saw" look like two mountains, Mount Gerizim and Mount Ebal,
The Torah tells founders blessing on Mount Gerizim,
And curse those who departed against the Torah on Mount Ebal uttered,
Pleasant coloring page indicated.
דף צביעה לפרשת שופטים. באיור לצביעה על פרשת שופטים,  נראים דייני בית הדין, כפי שכתוב בתורה  "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" 
כמו כן ברישום נראה ציור על איסור  "בל תשחית"  איסור השחתה של אוכל וכדומה. 
צביעה נעימה בדף העבודה

Coloring affair judges. Figure painting the case of judges, court judges appear, as written in the Torah "Judges and officers shall you in all your gates"
Also drawing shows a picture on the prohibition of "wanton destruction" Prohibition of corruption of food and the like.
Pleasant coloring work on
בציור לצביעה , על פרשת השבוע כי תצא, מתואר באיורים של דף העבודה,
את הבן סורר ומורה, אינו שומע בקול הוריו, כמו"כ נראה ברקע רישום של נופל מהגג בגלל שאין מעקה,
אחת המצוות בפרשה היא מצוות מעקה.
בדף הצביעה לפרשת כי תבא , רואים בציור את היהודי מביא ביכורים לירושלים, ברקע ירושלים ובית המקדש

Coloring page affair that will, consider painting the debut brings Jewish Jerusalem, background Jerusalem and the Temple
 

דף צביעה לפרשת נצבים וילך. אתם נצבים כולכם ראשיכם ..משואב ממיך עד חוטב עציך..

בציור צביעה נראים כל חלקי העם , החשובים והפשוטים יחדיו לשמוע את דברי משה רבנו, התורה שיכת לכל יהודי, החשוב והפשוט

ing Nitzavim and go. You are all heads ..msoab mich to chop Atzic ..
Coloring picture look all parts of the nation, the most important and simplest together to hear the words of Moses, the Torah belong to every Jew, important and simple

דף צביעה לפרשת הקהל.  ציור מצוות הקהל, במוצאי חג הסוכות לאחר שנת השמיטה, כל שבע שנים ,
יש מצוה להתאסף כל העם בירושלים ,
ליד בית המקדש היה המלך עולה על בימת עץ וקורא בתורה לכל העם.

Coloring affair and assembled. Drawing commandments audience, Sukkot night after the Sabbatical year, every seven years,
There are commands to gather all the people in Jerusalem,
Near Temple was the king exceeding wooden podium and read the Bible to all people
 ציור לצביעה פרשת האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי, כשבני ישראל מקימים מצוות הארץ מקבלת גשם ויש ברכה

Drawing Painting Listen affair and I speak of the sky and listen to country according to Emery, when the children of Israel set up commandments country receives rain and blessing
 
דף צביעה לתלמידים על  פרשת שבוע "ברכה"
דף צביעה על פרשת עקב. מאת YECHIEL OFFNER
דף צביעה לפרשת האזינו השמים ותשמע הארץ אמרי פי.  בציור צביעה לפרשת האזינו, רואים את השמים בצורת אוזניים
חשוב!!!
נהנתם ? אשמח לשמוע משוב על הציור או השימוש בציור, בתגובות למטה. תודה
דף צביעה לפורים.  בציור איור מאת יחיאל אופנר, על ארבע מצוות חג הפורים. משתה,  מקרא מגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות. ברישום רואים את הילד נותן צדקה לעני, מתנות לאביונים.  רואים ציור לצביעה של מגילת אסתר, וכן בציור משלוח מנות. צביעה נעימה פורים שמח.


Coloring Purim . Figure drawing on four mitzvot of Purim . Banquet , Megillah Reading , gifts to the poor , packet delivery . Listing seen the child giving charity to the poor , gifts to the poor . See drawing Painting of  megila Esther and Purim painting . Happy Purim pleasant coloring from yechiel offner .